OPŠTINA BELA PALANKA PREDUZIMA SVE NEOPHODNE MERE ZA SUZBIJANJE EPIDEMIJE

Op{tina Bela Palan­ka od po~etka pan­demi­je virusa korona pre­duz­i­ma sve neophodne mere za suzbi­jan­je ove epi­demi­je. Ovih dana priprema­ju se prehram­beno higi­jen­s­ki paketi za najugro‘enije gra|ane.