AKTIVNOSTI JOB INFO CENTAR ONLINE

Od progla{enja vanrednog stan­ja i prestanka rada {kola JOB info cen­tar aktivnos­ti je pre­neo na online plat­forme. Koriste}i razne aplikaci­je i dru{tvene mre‘e orga­nizu­ju se sas­tan­ci, radion­ice, vebinari.