VLASNIK KAFEA ”KENGUR” POKLONIO VIZIRE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU U PIROTU

Za{titna opre­ma za zdravstvene rad­nike nabavl­ja se i zahvaljuju}i bro­jn­im dona­tori­ma. Danas je vlas­nik kafea ”Ken­gur” Bra­n­imir @ivkovi} pok­lo­nio zaposlen­i­ma u zdravstvu u Piro­tu 500 vizira. Vred­nost donaci­je je 300.000 dinara. Osim med­i­c­i­nara, vizire su danas dobili i pred­stavni­ci medi­ja. Grad­s­ki {tab za vanredne situaci­je otvo­rio je i pose­ban ra~un na koji se mogu uplati­ti donacije.