U PIROTSKOM OKRUGU POTVRĐENA 23 SLUČAJA OBOLEVANJA OD VIRUSA KORONA, 205 OBOLELIH U IZOLACIJI

Od ispi­tana 153 uzor­ka sa podru~ja Pirot­skog okru­ga lab­o­ra­tori­js­ki su potvr|ena 23 poz­i­tiv­na na COVID 19. Od tog bro­ja 20 je iz Piro­ta­je iz Babu{nice jedan iz Bele Palanke,koji su na le~enju ili u ku}noj izolaciji,saop{tava danas ZZJZ i Grad­s­ki {tab za vanredne situaci­je uz apel da je neo­hod­no po{tovati pre­poruke i propisane mere,jer napomenu­ta sta­tis­ti­ka ne pred­stavl­ja i broj zara‘enih. Reg­istrovano je 205 obolelih koji su u izolaciji,a bili su u bliskom kon­tak­tu sa lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enim slu~ajevima. U Op{toj bol­ni­ci Pirot hos­pi­tal­i­zo­vano je 8 obolelih,svi su sta­bilnog op{teg stan­ja. Dvo­je bolesni­ka tokom dana bi}e poslat na ku}no le~enje. U dane viken­da uzorko­vano je jo{ 16 briseva,koji su ju~e poslati na anal­izu. Uzorko­vana su 23 brisa ‚sutra se {alju na ispi­ti­van­je. Zavo­du za javno zdravl­je Pirot posled­njih dana javl­ja se veli­ki broj na{ih sugra|ana koji dolaze iz inos­transt­va. Pri­likom ulas­ka u Srbi­ju oni }e dobiti re{enje san­i­tarne inspekci­je o samoizo­laciji u tra­jan­ju od 28 dana. Javl­ja­ju se ZZJZ Pirot gde }e biti stavl­jeni pod zdravstveni nad­zor. Uko­liko dobi­ju simp­tome res­pi­ra­torne infek­ci­je tokom peri­o­da samoizo­lacije obavezno se jav­i­ti nadle‘enoj COVID ambu­lan­ti u mes­tu stanovan­ja. Situaci­ja u Piro­tu i sused­nim op{tinama je pod kon­trolom svih nadle‘nih insti­tu­ci­ja.