RUBRIKA ”POPIS”

U Rubri­ci ćć”Popis” danas za na{u tele­viz­iju gov­ore dve Piro}anke koje ‘ive u inos­transtvu. O stan­ju u Holandi­ji gov­ori Svet­lana Ste­fanovi} koja ‘ivi u mes­tu Zvole. O ‘ivo­tu u doba korone iz Los An”|elesa gov­ori Son­ja Koli}.