NAGRADNI KONKURS ISTORIJSKOG ARHIVA U PIROTU

Povodom obele‘avanja 9. juna, Me|unarodnog dana arhi­va, Istori­js­ki arhiv u Piro­tu raspisao je nagrad­ni konkurs. Teme ovogodi{njeg konkur­sa posve}ene su aktuel­nim de{avanjima.