U DIMITROVGRADU STANJE POD KONTROLOM

Stan­je u Dim­itro­v­gradu je trenut­no pot­puno pod kon­trolom, ka‘e za TV Pirot predsed­nik op{tine Vlad­i­ca Dim­itrov. Pre­ma nje­gov­im re~ima gra|ani ove op{tine u pot­punos­ti po{tuju sve mere koje je propisala Vla­da Repub­like Srbi­je, a snab­de­venost u pro­davni­ca­ma je dobra. Op{tinski {tab je i svim gra|anima pode­lio za{titne maske.