POPIS Dejan Stojiljković 10.04.2020.

Jedan od naj~itanijih srp­skih pisaca Dejan Stoiljkovi} u rubri­ci ”Popis” preporu~uje na{im gledaoci­ma {ta ~itati tokom ovog viken­da. Dejan Stoiljkovi} nije rod­jeni Piro}anac, ali je dos­ta pisao o Piro­tu, pored toga bio je i pro­mot­er Saj­ma pirotske peglane koba­sice, a dugogodi{nji je ~lan ‘iri­ja na konkur­su za kratku pri~u koji svake godine orga­nizu­je pirot­s­ki Dom kulture.