KOMPANIJA ”LIDL” POMAŽE NAJUGROŽENIJE PORODICE

Porodi~ne pakete najugro‘enijim porodica­ma u Babu{nici, Dim­itro­v­gradu i Beloj Palan­ci donira}e Kom­pani­ja ”Lidl” i Crveni krst Srbi­je. Ova kom­pani­ja u sarad­nji sa UNICEF-om i Crven­im krstom Srbi­je, za vreme vanrednog stan­ja, putem donaci­ja poma‘e lokalnim zajednicama.