U TOKU GRAĐEVINSKA SEZONA

Nas­tavkom reaizaci­je dva pro­jek­ta koji su zapo~eti pro{le godine, otvore­na je gra|evinska sezona u Piro­tu. Stru~njaci priprema­ju plan­sku i pro­jek­t­nu doku­mentaci­ju za budu}e projekte.