U OKRUGU POTVRĐENO 17 SLUČAJEVA VIRUSA KORONA

Do sada je u Pirot­skom okrugu potvr|eno 17 obolelih od virusa korona, od kojih je 15 iz Piro­ta i dve osobe iz Babu{nice, koji su na le~enju ili u ku}noj izo­laciji, saop{teno je danas iz Zavo­da za javno zdravl­je i Grad­skog {taba za vanredne situaci­je. Pomenu­ti statisti~ki podaci nisu i broj zara‘enih, navo­di se u saop{tenju, zbog ~ega apelu­ju na po{tovanje pre­poru­ka i propisanih mera. U izo­laciji je 169 oso­ba koje ima­ju simp­tome virusa, a bile su u bliskom kon­tak­tu sa lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enim slu~ajevima, ka‘e se u saop{tenju. U pirot­skoj bol­ni­ci trenut­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 6 obolelih oso­ba, petoro su u sta­bil­nom stan­ju, a jedan paci­jent je sa te{kom klini~kom slikom. ^eka­ju se rezul­tati ispi­ti­van­ja 46 uzo­ra­ka bri­se­va, danas je uzorko­vano jo{ 15 koji }e na anal­izu biti poslati sutra. Situaci­ja u Piro­tu i sused­nim op{tinama je pod kon­trolom svih nadle‘nih insti­tu­ci­ja, navo­di se u saop{tenju.