PREDSTAVA ”STRAH” NA FESTIVALU ”JOAKIM VUJIĆ”

Zajed­ni­ca pro­fe­sion­al­nih pozori{ta Srbi­je saop{tila je da je elek­tron­skim odlu~ivanjem usvo­je­na selek­ci­ja ovogodi{njeg 56. Fes­ti­vala pro­fe­sion­al­nih pozori{ta Srbi­je ”Joakim Vuji}”. Me|u sedam pred­sta­va je i komad Nar­o­dnog pozori{ta Pirot ” Strah — jed­na topla ljud­s­ka pri~a” — autors­ki pro­jekat Igo­ra Vuka Tor­bice inspirisan deli­ma Fran­ca Ksav­era Kre­ca. Selek­tor ovogodi{njeg fes­ti­vala je dra­maturg Branisla­va Ili}. Fes­ti­val je tre­ba­lo da se odr‘i u maju u Pozori{tu Bora Stankovi} u Vran­ju, ali je odlo‘en do daljn­jeg zbog vanrednog stanja.