PORUKA GRADONAČELNIKA VLADANA VASIĆA

Gradona~elnik Piro­ta i koman­dant Grad­skog {taba za vanredne situaci­je Vladan Vasi} poz­vao je danas jo{ jed­nom gra|ane Piro­ta na odgov­ornost i dis­ci­plinu i na po{tovanje mera Vlade Srbi­je i stru~njaka. U ime svih gra|ana Piro­ta uputio je sau~e{}e porodica­ma pre­minulih od posled­i­ca korona virusa.