POPIS: IRENA JANAČKOVIĆ IZ PARIZA

U na{oj redovnoj rubri­ci Popis danas o situaci­ji u Parizu gov­ori Ire­na Jana~kovi} Arfi, koja se javl­ja sa svo­jom }erkom Elisom.