PAKETI ZA PENZIONERE SA MALIM PENZIJAMA I SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE PIROTA

Oko 3.700 pen­zion­era sa najni‘im pri­man­ji­ma i soci­jal­no najugro‘niji stanovni­ci Piro­ta dobi}e do kra­ja naredne nedel­je pakete pomo}i sa osnovn­im ‘ivot­nim namir­ni­ca­ma i sred­stvi­ma za higijenu.