PAKETI POMOĆI ZA SAMOHRANE RODITELJE KORISNIKE DEČIJEG DODATKA

Grad­s­ki {tab za vanredne situaci­je doneo je odluku da se u toku vanre­dog stan­ja dodele paketi pomo}i samohran­im roditelji­ma koji su koris­ni­ci de~jeg dodat­ka u Piro­tu. Paketi sadr‘e osnovne ‘ivotne namir­nice i osnov­na higi­jen­s­ka sred­st­va. Samohrani roditelji, koris­ni­ci de~jeg dodat­ka, tre­ba da se jave Grad­skoj upravi Pirot na broj tele­fona 060 89 79 264 rad­nim dan­i­ma od 9 do 13 sati radi evi­den­ci­je i isporuke pake­ta.