ZZJZ:OD POČETKA EPIDEMIJE U OKRUGU PREMINULO ČETVORO OBOLELIH OD VIRUSA KORONA

Pre­ma posled­njim potvr|enim infor­ma­ci­ja­ma, na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga virus korona lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|en kod 21 osobe od 72 ‑oje uzorko­vanih. Od toga je 19 oso­ba iz Piro­ta. Zaklju~no sa dana{njim danom ukup­no je pre­minu­lo ~etvoro, navo­di se u saop{tenju Grad­skog {taba za vanredne situaci­je i Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Simp­tome virusa Covid ‑19, a bili su u bliskom kon­tak­tu sa lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enim slu~ajevima, ima 149 oso­ba i nalaze se u ku}noj izo­laciji. U Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 5 obolelih lica od kojih je jedan u sred­nje te{kom stan­ju, a dvo­je paci­je­na­ta je preba~eno u KC Ni{. Danas je uze­to jo{ 18 novih uzo­ra­ka poten­ci­jal­no zara‘enih i nadle‘noj ustanovi u Bata­jni­ci sutra }e biti poslati na ispi­ti­van­je, navode stru~njaci ZZJZ. ^eka­ju se rezul­tati za ukup­no 46 uzo­ra­ka. Situaci­ja u Piro­tu i sused­nim op{tinama je pod kon­trolom svih nadle‘nih insti­tu­ci­ja. Iz [taba za vanredne situaci­je apelu­ju na gra|ane da ostanu kod ku}e i po{tuju preporu~enu soci­jal­nu distancu.