ROMI IZ DIJASPORE POMAŽU PIROTSKE ROME

U okviru human­i­tarne akci­je najugro‘enijim Romi­ma podel­jeni su paketi hrane i higi­jen­skih sred­sta­va. Akci­ja u kojoj je podel­jeno 170 pake­ta orga­ni­zo­vana je uz finan­si­jsku podr{ku Piro}anaca iz dijaspore.