DANAS JE MEĐUNARODNI DAN ROMA

Me|unarodni dan Roma obele‘ava se svake godine 8. apri­la. Ovaj dan pred­stavl­ja se}anje na prvi me|unarodni kon­gres Roma odr‘an 1971. godine u Lon­donu. Cilj je podizan­je svesti o prob­lemi­ma sa koji­ma se Romi suo~avaju.