POMOĆ MEŠTANIMA SINJE GLAVE I PASJAČA

Od ju~e funkcioni{e Kon­takt cen­tar namen­jen paci­jen­ti­ma iz sela. Broj tele­fona je 010 /311–767. Radi od 8 do14 sati. Do udal­jenih pirot­skih sela ovih dana sti‘u i pred­stavni­ci Grad­skog {taba za vanredne situacije.