KAKVA SU PREDVIĐANJA STRUČNJAKA?

Kak­va su predvi|anja struke o dal­jem razvo­ju epidemiolo{ke situaci­je u Srbi­ji sa viru­som korona. O tome je izme|u ostal­ih u emisi­ji RTS‑a ”Oko — Mesec dana Korone u Srbi­ji” gov­o­rio i epi­demi­olog Branislav Tiodor­ovi}. Ka‘e, sig­urno je da }e se razbo­leti 60% odnos­no 70 % populacije.