APEL POLJOPRIVREDNICIMA DA POŠTUJU MERE VLADE

Pomo}nik gradona~elnika za poljoprivre­du Goran Popovi} uputio je apel pirot­skim poljoprivred­nici­ma da se stro­go pridr‘avaju mera Vlade Srbi­je koje se ti~u bavl­jen­ja poljoprivred­nom proizvod­njom u vreme vanrednog stan­ja. Za nepo{tovanje ovih mera predvi|ene su visoke nov~ane kazne.