ZZJZ:U OKRUGU REGISTROVAN JOŠ JEDAN SMRTNI SLUČAJ

Na ter­i­toti­ji Pirot­skog okru­ga do danas je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|đđđđena 21 oso­ba od 72 uzorko­vanih, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Od toga je 19 oso­ba iz Piro­ta, dok su 2 osobe iz Babu{šnice. Reg­istrovan je jo{š jedan smrt­ni sluč~aj. Re~ je o oso­bi staroj 54 godine, koja je bolo­vala od dija­bete­sa, navo­di se u saop{tenju. Danas je u Op{štoj bol­ni­ci Pirot hos­pi­tal­i­zo­vano 5 obolelih i svi su u sta­bil­nom stan­ju. Tri hos­pi­tal­i­zo­vana bolesni­ka, od kojih je jedan na res­pi­ra­toru, prebač~ena su u Klini~ki cen­tar Ni{š. Na osnovu epidemiolo{ških ispi­ti­van­ja u okrugu su reg­istrovana 132 obolela, koja su bila u bliskom kon­tak­tu sa lab­o­ra­tori­js­ki potvr|đenim sluč~ajevima. Pod epidemiolo{škim su nad­zorom i nalaze se u kuć}noj izo­laciji. Od po~četka epi­demi­je ukup­no je pod zdravstven­im nad­zorom 610 oso­ba koje su imale kon­takt sa obole­li­ma, verovat­nim i potvrđe|nim sluč~ajevima. Epidemiolšo{ka situaci­ja se iz sata u sat pogor{šava, a u naredne dve nedel­je bi}e pojač~ane sve preporuč~ene mere Vlade Repub­like Srbi­je, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.