U TOKU JE E‑UPIS U VRTIĆ I PRIPREME ZA UPIS PRVAKA

Ovih dana na por­talu e‑Uprava najvi{e se koriste dve elek­tronske usluge:upis dece u vrti} i priprema za e‑Upis. Me|u vi{e od 60 ustano­va na saj­tu euprava.gov.rs su i pred{kolske ustanove iz Pirot­skog okru­ga. Kori{}enjem ove elek­tronske usluge automats­ki se prib­avl­ja­ju podaci potreb­ni za upis tako da roditelji ne mora­ju dostavl­jati nijedan doku­ment pri­likom upisa. Kad je re~ o upisu u prvi razred u toku je kori{}enje usluge ”Iskazi­van­je intereso­van­ja za upis u {kolu”. Na ovaj na~in {kole }e evi­den­ti­rani zain­tereso­vanost i okvirno znati koji broj |aka da o~ekuju. Roditelji koji koriste ovu uslugu bi}e obave{teni o datu­mu upisa kad on bude defin­isan. Na ovom por­talu bi}e dos­tup­na i uslu­ga zakazi­van­ja ter­mi­na za upis i testi­ran­je. Roditelji }e jed­nim odlaskom u {kolu zavr{iti pro­ce­du­ru oko testi­ran­ja i upisa.