TESTIRANJE NA COVID 19 I U NIŠU

Iz Vet­eri­narskog specijalisti~kog insti­tu­ta u Ni{u saop{tavaju da su uz saglas­nost min­is­tra poljoprivrede, {umarst­va i vodoprivrede Branisla­va Nedimovi}a, na ovom insti­tu­tu po~ela da se rade i dijag­nos­tiko­van­ja poten­ci­jal­no zara‘enih na COVID 19. U ovu lab­o­ra­tori­ju od 1. apri­la {alju se uzor­ci, iz Zavo­da za javnog zdravl­je Pirot, Lesko­vac i Vran­je. Pre­ma najava­ma na dnevnom nivou bi}e testi­ra­no do 200 uzo­ra­ka. Direk­tor ovog insti­tu­ta dr Milo{ Petro­vi} ka‘e da je re~ o akred­i­to­vanoj lab­o­ra­tori­ji sa visoko stru~nim kadrom i savre­menom opre­mom. Testi­ran­je uzo­ra­ka na virus korona do pre neko­liko dana ra|eno je samo u Insti­tu­tu Tor­lak Beograd i Insti­tu­tu za javno zdravl­je Vojvo­dine. Testi­ran­ja }e sada biti mogu}a i u drugim zdravstven­im insti­tu­ci­ja­ma, me|u koji­ma su I one ~iji je rad unapre|en donaci­ja­ma i podr{kom Evropske uni­je. Me|u nji­ma je i Vet­eri­nars­ki specijalisti~ki insti­tut u Ni{u.