SVE AKTUELNIJE VIRTUELNE PIJAČNE TEZGE

Zbog zat­varan­ja pija­ca, kao mere za spre~avanje {iren­ja virusa korona, min­istar poljopirvrede Branislav Ned­i­movi} najavio je da }e tim stru~njaka do kra­ja nedel­je stavi­ti u funkci­ju elek­tron­sku pijacu Srbi­je. Ovaj sistrem tre­ba da pove‘e pro­davce, kupce i one koji su sprem­ni da dostavl­ja­ju robu. Doda­je da kre­tan­je robe nije zabran­jeno. Pirot­s­ka pija­ca, gru­pa na dru{tvenoj mre‘i FB, koju je formi­rala Mil­i­ca Ba}evi} po~ela je da funkcioni{e pre dve nedel­je. Zain­tereso­vani kupcu na ovaj na~in naru~uju i na ku}nu adresu sti‘u im doma}i proizvo­di iz Piro­ta i oko­line. Osim povr}a i vo}a u ovoj grupi u ponu­di su i med i propo­lis, peglane koba­sice, suver paprike, mleko, sir, jaja i druge namir­nice. Gru­pa trenut­no ima vi{e od 4700 ~lano­va.