POPIS

U na{oj redovnoj rubri­ci Popis, danas nam svo­ja iskust­va {alju na{i sugra|ani koji ‘ive u cen­tral­noj Evropi. Iz [vajcarske nam se javl­ja Alek­san­dar Stoiljkovi}, dok iz Mad­jarske pre­ston­ice svo­je impre­si­je prenosi Ivan Gavrilovi}.