NOVA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

[tab za vanredne situaci­je gra­da Piro­ta donirao je danas dodat­nu za{titnu opre­mu Op{toj bol­ni­ci, Domu zdravl­ja, Slu‘bi stom­a­tologi­je i Zavo­du za javno zdravl­je Pirot.