RUBRIKA POPIS

U na{oj dana{njoj rubri­ci Popis prvo }ete vide­ti nekada{njeg tren­era ko{arka{a Piro­ta Miha­jla Miti}a koji se javl­ja iz Min­hena, a potom iz trenut­no najve}eg ‘ari{ta u Evropi pred­ston­ice [pani­je Madri­da javl­ja se Amer Ra~i} koji prenosi kak­va je trenut­na situacija.