PLATFORMA ZA DONACIJE LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

NALED u nameri da stane uz svo­je ~lanove, osmis­lila je i pokrenu­la jedin­stvenu plat­for­mu sa pre­gle­dom potreb­nih donaci­ja lokalnim samouprava­ma. Potrebe prvih op{tina koje su se jav­ile za pomo} usled sman­jenih pri­ho­da od poreza, tak­si i nakna­da i usled velik­ih tro{kova u bor­bi pro­tiv virusa korona ve} prema{uju 80 mil­iona dinara, navo­di se u saop{tenju NALED‑a.