NOVE MERE VLADE SRBIJE

Juče su odr‘ane sed­nice kriznih {tabo­va i donete nove mere Vlade Repub­like Srbi­je za spre~avanje {iren­ja virusa korona. Mere je na kon­fer­en­ci­ji za nov­inare saop{štio predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i}.