VLADA SRBIJE POVLAČI ZAKLJUČAK O INFORMISANJU STANOVNIŠTVA O STANJU I POSLEDICAMA KORONA VIRUSA

Predsed­ni­ca Vlade Repub­like Srbi­je Ana Brn­abi} izjav­i­la je da }e Vla­da Srbi­je, na mol­bu predsed­ni­ka Repub­like Alek­san­dra Vu~i}a, povu}i Zaklju~ak o informisan­ju stanovni{tva o stan­ju i posledica­ma virusa korona.