REGISTROVAN 1171 POTVRĐEN SLUČAJ OBOLEVANJA OD VIRUSA KORONA U SRBIJI

Danas do 15 sati u Srbi­ji je reg­istrovan 1171 potvr|en slu~aj obol­je­van­ja od virusa korona. Od ju~era{njeg izve{taja testi­ra­no je 637 oso­ba, od kojih je 111 poz­i­tivno i 526 neg­a­tivno na virus korona. Hos­pi­tal­i­zo­vano 783 paci­je­na­ta a na res­pi­ra­toru je 81. Od posled­njeg izve{taja pre­minule su tri osobe, ukup­no do sada 31. U nacional­noj ref­er­ent­noj lab­o­ra­tori­ji Insti­tu­ta Tor­lak do ovog izve{taja testi­rana je ukup­no 5008 oso­ba koje su ispun­javale kri­ter­i­jume defini­ci­je slu~aja.