POPIS 02042020

Posle pokre­tan­ja rubrike Popis na na{oj tele­viz­iji, javio nam se i poz­nati dok­tor Milan Coli} koji radi u Beogradu. Pored nje­ga vide}ete i Dan­icu Ne{i} koja nam se javl­ja iz Duba­ia sa porukom za na{e gledaoce.