NEMA RASKIDA UGOVORA SA RADNICIMA KOJI PREKO AGENCIJE RADE U TIGRU AD

Posle dono{enja mera Vlade Repub­like Srbi­je za pomo} privre­di tokom vanrednog stan­ja izves­no je da rad­ni­ci Tigra AD, koji su zaposleni preko agen­ci­je ne}e osta­ti bez posla. To nam je ju~e u direk­t­nom uklju~enju potvr­dio gen­er­al­ni direk­tor ove Kom­pani­je Vladimir Ili}, a sino} smo dobili i zvani~no saop{tenje iz Tigra AD.