LEKOVI ZA MEŠTANE PIROTSKIH SELA

U orga­ni­zaci­ji grad­skog {taba za vanredne situaci­je od danas po~inje da radi teren­s­ka slu‘ba za snab­de­van­je me{tana pirot­skih sela lekovi­ma. [ef ove slu‘be je Bojan Bo‘i} predsed­nik Radio klu­ba Pirot a uklju~eni su i ostali ~lanovi klu­ba i Apotekars­ka ustano­va Pirot. Dostavlja}e se i lekovi za redovne hroni~ne ter­api­je kao i lekovi za akut­na stan­ja. Pri­javlji­van­je za dostavu leko­va je na tele­fon 060/05–70-608. Potreb­no je da paci­jent pripre­mi slede}e podatke: li~ni broj osig­u­rani­ka (LBO) koji se nalazi na pred­njoj strani zdravstvene knji‘ice ispod godine ro|enja, broj zdravstvene knji‘ice koji se nalazi na pole|ini knji‘ice ispod bar koda, adresu i broj tele­fona i spisak leko­va. Uko­liko se ne{to iz isporuke pla}a paci­jent novac daje kada mu se isporu~e lekovi. Dobro je da paci­jen­ti svo­je potrebe u lekovi­ma iska‘u neko­liko dana rani­je jer isporu­ka dan za dan ne}e biti mogu}a u ve}ini slu~ajeva. Teren­s­ka slu‘ba }e dolazak u selo koris­ti­ti i da prib­avi infor­ma­ci­je o aktuel­nim prob­lemi­ma koji do sada nisu evidentirani.