ZAKLJUČAK VLADE O STAVLJANJU POD KONTROLU INFORMISANJA O PANDEMIJI

Vla­da Srbi­je donela je Odluku o stavl­jan­ju pod kon­trolu informisan­je o pan­demi­ji. Zaklju~ak pot­pisu­je predsed­ni­ca Vlade Ana Brnabi}.