VLADIMIR ILIĆ, DIREKTOR TIGRA A.D. O AKTUELNOM TRENUTKU

Povodom ju~era{nje infor­ma­ci­je da su svi rad­ni­ci koji su u kom­pani­ji ”Tigar” a.d. anga‘ovani preko agen­ci­je dobili obave{tenje o prestanku radnog odnosa, za vreme obus­tave rada u fab­rika­ma, za Tele­viz­iju Pirot o ovoj temi gov­ori gen­er­al­ni direk­tor ”Tigra” a.d. Vladimir Ili}. Sa njim je raz­go­varao kole­ga Borivo­je Petrovi}.