U BELOJ PALANCI USKORO KANISTERI SA DEZINFEKCIONIM SREDSTVIMA

Dez­in­fek­ci­ja javnih povr{ina u gradovi­ma i op{tinama {irom Srbi­je u vreme pan­demi­je virusa korona. Ove mere real­izu­ju se i u Beloj Palan­ci. Na {est lokaci­ja u ovoj op{tini bi}e postavl­jeni i kanis­teri sa dez­in­fek­cionim sred­stvom za gra|ane.