SADRŽAJI USTANOVA KULTURE IZ PIROTA NA INTERNETU

U vreme vanrednog stan­ja i samoizo­lacije, do izra‘aja dolaze sadr‘aji dos­tup­ni na inter­ne­tu. Bro­jni besplat­ni kur­se­vi, sadr‘aji iz oblasti kul­ture mogu se prona}i na plat­for­mi digitalnasolidarnost.rs. Na inter­ne­tu su dos­tup­ni i dig­i­tal­i­zo­vani sadr‘aji ustano­va kul­ture iz Pirota.