RUBRIKA POPIS

TV Pirot nas­tavl­ja da vas obave{tava kako se sa korona viru­som bore Piro}anci {irom sve­ta. Za na{e gledaoce gov­ore Zoran Mojsilov iz Mineapolisa, Dan­i­ca Kova~evi} se javl­ja iz Istre, a svo­ja iskust­va iz Slova~ke prenosi i na{ nekada{nji kole­ga Ninoslav Pej~i}.