PONOVO AKTIVIRAN PRIHVATNI CENTAR U DIVLJANI

Pri­h­vat­ni cen­tar u Divl­jani kraj Bele Palanke pono­vo je aktivi­ran ju~e. O tome i stan­ju u cen­tru na 4. kilo­metru kraj Piro­ta za na{u tele­viz­iju gov­ori koor­di­na­tor Kome­sar­i­ja­ta za izbeglice i migraci­je Srbi­je, Slo­bo­dan Savovi}.