ZZJZ:U OKRUGU REGISTROVANO 70 OBOLELIH SA LAKŠOM I SREDNJE TEŠKOM KLINIČKOM SLIKOM

U Pirot­skom okrugu ukup­no je reg­istrovano 70 obolelih sa lak{om i sred­nje te{kom klini~kom slikom. U saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je navo­di se da je do sada reg­istrovano 7 lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona. Od sub­ote do danas uzorko­vano je 9 bri­se­va,  ali nisu poslati, jer je od pet­ka obus­tavl­jen pri­jem uzo­ra­ka na Insti­tu­tu Tor­lak. Iz Zavo­da navode da očeku­ju uput­st­vo  Min­is­trast­va zdravl­ja RS o tome gde }e se  slati uzor­ci. Pod epidemiolo{kim nad­zorom su  jo{ 34 osobe u ku}noj izo­laciji  koje su imale kon­takt sa obole­li­ma ili verovat­nim slu~ajevima, a ukup­no su do danas 484 osobe u ku}noj izol­ci­ji. Lici­ma koja su u{la u zemlju posle 14.marta, odlukom Vlade Srbi­je, produ‘ena je mera ku}ne izo­lacije za jo{ 14 dana od dana iste­ka prethod­no odre|ene mere, navo­di se u saop{tenju.