VOLONTERI GRADSKOG ŠTABA VIŠE OD 500 PUTA IZAŠLI NA TEREN

Od prvog izlas­ka na teren, 19. mar­ta, do danas volon­teri Grad­skog {taba za vanredne situaci­je zabele‘ili oko 500 izlaza­ka na teren. Najve}i broj volon­tera priklju~io se preko Udru‘enja Osve‘enje.