REGISTROVANO 900 POTVRĐENIH SLUČAJEVA OBOLELIH OD VIRUSA KORONA U SRBIJI

Do 15 sati 31. mar­ta u Srbi­ji je reg­istrovano 900 potvr|enih slu~ajeva obol­je­van­ja od virusa korona. Od izve{taja u nedelju do ju~era{njeg izve{taja testi­rani su uzor­ci 477 osobe, od kojih je 115 poz­i­tivno i 362-dvo­je neg­a­tivno na virus korona. Do ovog izve{taja u nacional­noj ref­er­ent­noj lab­o­ra­tori­ji Insti­tu­ta Tor­lak testi­rana je ukup­no 3561 oso­ba koja je ispun­javale kri­ter­i­jume defini­ci­je slu~aja. Danas je u Srbi­ji od korona virusa umr­lo jo{ sed­moro, tako da je uku­pan broj umr­lih 23.