PREDSTAVLJENE MERE ZA POMOĆ PRIVREDI

Min­istar finan­si­ja Siniš{a Mali i predsed­nik Privredne komore Srbi­je Marko Č^ade‘ž pred­stavili su ekonom­s­ki pro­gram kojim ć}e drž‘ava pomo}ći privre­du sa 5,1 mil­i­jar­dom evra. Tom pri­likom izvinio se svi­ma zbog odsust­va predsed­ni­ka Srbi­je Alek­san­dra Vu}i}a koji se, rekao je Mali, ne ose}a dobro. Mali je istakao da cilj ovih mera o~čuvanje ste~čenog nivoa zaposlenos­ti i bor­ba za svako rad­no mesto, kao i pomo}ć preduze}ćima najviš{e pogo|đenim trenut­nom situaci­jom sa viru­som korona. Mere su podel­jene u č~etiri grupe: pores­ka poli­ti­ka, direk­t­na pomoć} pre­duzetnici­ma, pod{rška likvid­nos­ti, pomo}ć svakom puno­let­nom građ|aninu posle krize.