POPIS

Najsta­bil­ni­ja situaci­ja sa korona viru­som u Evropi je trenut­no u Skan­di­nav­i­ji. Svo­ja iskust­va za TV Pirot danas prenose reprezen­ta­tiv­ka Srbi­je u fud­balu Tijana Krsti}, koja se trenut­no nalazi u Rejk­javiku na Islandu, a iz Tons­ber­ga u Norve{koj javl­ja­ju se Milan i Mina Krsti}.