POJAČANA KONTROLA MERE O ZABRANI KREATANJA

Min­istarst­vo unutra{njih poslo­va saop{tilo je da }e poja~ati kon­trolu po{tovanja mera o zabrani kre­tan­ja posle 17 sati. Pro­tiv onih koji, bez odgovaraju}eg odobren­ja, budu zate~eni u kr{enju ove naredbe bi}e pre­duzete zakonom predvi|ene mere. Apelu­je se na sve gra|ane da budu odgov­orni pre­ma sebi i drugi­ma. U cilju za{tite svog i zdravl­ja drugih neophod­no je po{tovati mere Vlade i osta­ti kod ku}e. Upra­va saobra}ajne poli­ci­je obave{tava da je u prethod­nom peri­o­du uo~en i pove}an broj saobra}ajnih prekr{aja neposred­no pred po~etak mere zabrane kre­tan­ja. S cil­jem o~uvanja bezbed­nos­ti saobra}aja na pute­vi­ma za vreme vanrednog stan­ja, saobra}ajna poli­ci­ja poja~a}e kon­trolu saobra}aja neposred­no pre zabrane kre­tan­ja i pro­ce­suirati sve voza~e koji budu zate~eni uizvr{enju prekr{aja.