NALED: ŠTA DA OČEKUJE PRIVREDA OD NAJAVLJENOG PAKETA PODRŠKE ?

Nacional­na ali­jansa za lokalni ekonom­s­ki razvoj uradi­la je anke­tu o o~ekivanjima privrede od najavl­jenog pake­ta podr{ke.