ZZJZ: U OKRUGU 52 OSOBE OBOLELE OD VIRUSA KORONA

Pre­ma posled­njim podaci­ma Zavo­da za javno zdravl­je u Piro­tu, u okrugu su 52 osobe obolele od virusa korona. Do sada je u Piro­tu lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno 7 slu~ajeva, dva u Beloj Palan­ci i jedan u Dim­itro­v­gradu. Do 15 sati u Srbi­ji je reg­istrovano 785 potvr|enih slu~ajeva obol­je­van­ja od virusa korona. U posled­n­ja 24 sata testi­rani su uzor­ci 622 osobe, od kojih je 44 poz­i­tivno i 578 negaitvnih uzo­ra­ka na virus korona. Pre­ma posled­njim podaci­ma, hos­pi­tal­i­zo­vano je 540 oso­ba, 62 osobe su na res­pi­ra­toru. Do sada je u Srbi­ji od posled­i­ca virusa korona pre­minu­lo 16 osoba.